(תאריך 27.12.2020)
גרסה 1.0

אנו מברכים אתכם בכניסתכם לאתר «Berka» הפועל בשם המתחם «www.berka.co.il» (להלן: «האתר») אשר מופעל על ידי ארטיום ברקוביץ’, ת.ז. 341092534 ו/או מי מטעמו (להלן: «המפעיל»).
האתר הנו פלטפורמה חדשה המקשרת בין מעסיקים פוטנציאליים לבין מועמדים פוטנציאליים למשרות שונות ומגוונות.

א. הגדרות
«האתר» –www.berka.co.il וכל פלטפורמה אחרת הנגזרת ממנה שמטרתה לקשר בין מעסיקים למועמדים במגוון סוגי משרות עבודה.
«תוכן ו/או מידע»- תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים (או שילובם), מוצרים ושירותים מוצעים, מאמרים, לקטים, מדריכים, מפרטים, כתבות, סרטונים, תמונות, איורים, הדמיות, הנפשות, צילומים, פרסומים, מחירים, הצעות, לוגו, אייקונים, תו, סימן או סמל שיזנו לאתר ע»י המשמש או יועמדו לרשות המשתמש באתר זה בכל אמצעי ומכשיר קצה שהוא.
«משתמש»– אדם או מורשה מטעם תאגיד הגולש באתר.
«מעסיק» – משתמש שהנו אדם או מורשה מטעם תאגיד המהווה מעסיק פוטנציאלי.
«מועמד» – משתמש שהנו אדם המהווה מועמד פוטנציאלי למשרות שונות.
«פרופיל» – פרטים אותם מזין המעסיק או המועמד, לפי העניין, נתונים אודותיו ו/או אודות המשרה, היוצרים את אפיון המועמד, המעסיק או המשרה. לפרופיל זה ניתן לעלות קובץ (תוכן,תמונה) וכן לכתוב מלל חופשי.

«שירות» – כל שירות המוצע למעסיק או למועמד באתר.
«הזמנה»- הזמנת שירות כפי שנבחרה ע»י המעסיק או המועמד, לפי העניין, באתר המאפשר למועמד לקבל מידע אודות משרות רלוונטיות ולמעסיק לקבל פרטי מועמד, הכל בהתאם ל, הכל בהתאם להתאמות ע»פ קריטריונים שונים.

ב. כללי
1. שימוש באתר זה כפוף להסכמתך לתנאי השימוש (להלן: «תנאי השימוש») המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין כל משתמש ו/או צופה באתר עבור כל מטרה שהיא ו/או בתכנים המצויים בה במישרין או בעקיפין (להלן: «המשתמש»). תנאי שימוש אלו מהווים הסכם משפטי בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבינך כמשתמש והוא מתווסף לכל הסכם קודם בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו ביחס לשימושך באתר.
2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ואינם משמשים לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.
4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר באופן מדוקדק טרם תעשה שימוש בה שכן תחילת שימושך בה מעיד על הסכמתך והצהרתך המלאה שקראת את כל האמור להלן, הבנת את האמור וכי הנך ו/או מי מטעמך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הוצאות ונזקים מכל סוג, כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו והאמור בתנאי שימוש אלו יהיה בסיס משפטי לכל דיון באשר לאתר זה.
5. מובהר, כי עצם השימוש באתר כמוה כקבלת תנאי שימוש אלו. במידה ותנאי השימוש המפורטים כאן אינם מקובלים עליך ואינך מסכים עם האמור בהם הנך נדרש לצאת מהאתר ולחדול מהשימוש בה באופן מידי.
6. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן, מעת לעת, תנאי שימוש אלו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. גרסאות קודמות של תנאי השימוש (ככל שיהיו) יישמרו באתר ועל המשתמש החובה להתעדכן בהן שכן הינן מחייבות את המשתמש מרגע פרסומן באתר. ידוע למשתמש כי יהא מנוע מלטעון כי לא התעדכן בשינויים בתנאי שימוש אלו.
7. למפעיל ו/או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי לבצע שינויים בתוכן האתר ואופן הצגתו, לרבות עריכת תכנים, עיצוב, נראות, מידע, מפרט השירותים ואלמנטים חדשים, מסגרות, תבניות, תוספות, קישורים, הכול כפי שיימצא לנכון וללא הודעה מוקדמת לכך, ולך כמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין פעולות אלו. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו להפסיק ו/או להשעות את פעילות האתר, מכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה מוקדמת.
8. התכנים באתר המוצגים לך כמשתמש מסופקים כמו שהם ((«As is» ללא אחריות כלשהי מצד המפעיל ו/או מי מטעמו, בשום דרך או צורה, לזמינות שירותי האתר, מהימנות ודיוק התכנים והמידע המופיעים בו (לרבות ביחס לפרטי מעסיקים, מועמדים, המודעות והמשרות) ו/או נכונותו ו/או התאמתו לכל מטרה שהיא ואין המפעיל ו/או מי מטעמו יהיו אחראים לטעויות ו/או למהימנות המידע ו/או עדכניות המידע והתאמתו לציפיות או דרישות המשתמש ו/או התאמת מידע זה לתחום עיסוק כזה או אחר ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות קולמוס הקשורות בתוכן והמידע המועברים לך כמשתמש. הנך מצהיר כי הנך מודע לכך שכל המידע והתוכן המובאים באתר זה הנם לצורך מידע ראשוני ואינפורמטיבי בלבד ביחס למשרות ו/או ביחס למידע אודות מעסיקים ו/או ביחס לפרטי מועמדים פוטנציאליים ואינם מהווים ייעוץ מקצועי כלשהו ו/או מתן חוות דעת כלשהי ו/או המלצה כלשהי להתקשרות בין הצדדים ו/או לשימוש בשירות כלשהו ו/או הכדאיות שבהזמנתו ו/או התאמתו למטרותיך ו/או קבלת התוצאה הרצויה עבורך בהזמנתו. פרסום המודעות ו/או המשרות ותוכנן ו/או המידע על מעסיקים ומועמדים פוטנציאלים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעיל ו/או מי מטעמו לגבי נכונות ו/או אי נכונות המידע ו/או כדאיות קבלת השירותים.
9. המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת להשעות, להגביל, להפסיק או לחסום באופן מידי גישת משתמש לאתר במידה ויפר תנאי שימוש אלו. כמו כן, רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נקודת זמן ובשיקול דעתו הבלעדי, ללא הודעה כלשהי, להפסיק את פעילות האתר ולסרב להעניק לך ולכל משתמש אחר רשות שימוש בכל האתר או בחלקה ללא התראה קודמת כלשהי לרבות במקרה בו המשתמש מפר או הפר כל דין.

ג. מאגר מידע והעברת מידע לצדדים שלישיים
10. ידוע למעסיק והנו מסכים לכך כי האתר אוסף מידע ו/או נתונים אותם הזין המעסיק בפרופיל שלו אשר נשמרים במאגר מידע השייך למפעיל. המעסיק נותן מרצונו את הסכמתו המלאה למפעיל ו/או מי מטעמו להעביר את המידע למועמדים הרשומים באתר, זאת לשם קיום המטרה לה נועד האתר. הסכמה זו הינה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן. המעסיק מסכים בזה כי פרטיו האישיים ישמרו במאגר נתונים של האתר ואצל המפעיל ו/או מי מטעמו. כמו כן, מוסכם על המעסיק כי בנתונים אשר ישמרו בבסיס המידע ייעשה שימוש על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו גם לצורך ניתוח סטטיסטי.
11. יודגש כי לא חלה על המעסיק חובה חוקית כלשהי למסור את כלל הפרטים המבוקשים באתר אודותיו, שכן מסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונו החופשי והבלעדי ובהסכמתו לכך שהמידע יועבר למועמדים ו/או לצדדים שלישיים בהתאם לאמור להלן. יצוין כי בשלב מסוים יידרש המעסיק להעלות לפרופיל שלו מסמך רשמי המעיד כי מדובר בעסק רשום בישראל (כל סוג התאגדות משפטית שהיא). יחד עם זאת, מובהר כי ללא כל הפרטים המפורטים בתנאי השימוש באתר לא יוכל המעסיק לנהל את הפרופיל באפקטיביות ולהתקדם למטרה הרצויה – מכאן שאם המעסיק לא מעוניין למסור את הפרטים המבוקשים יוכל להפסיק את פעילותו באתר באופן מידי ולא לעשות שימוש בשירותיו.
12. חשיפת המידע לצדדים שלישיים: בעת הרשמתך לאתר בעמודים המיועדים לכך ובעת קבלת תנאי השימוש הבעת הסכמתך לשמירת הנתונים אודותיך במאגר המידע של המפעיל, בין היתר, גם לצורך פניות שיווקיות ו/או פרסומיות בדואר אלקטרוני / מסרונים / שיחות או בכל אמצעי אחר, ככל שהבעת הסכמתך לכך בעמוד המתאים. אם הסכמת לכך – נוכל לשתף את המידע עם צדדים שלישיים, על מנת שאותו צד שלישי יוכל ליצור עמך קשר ולעניין אותך בשירותי האתר ו/או בעדכונים שונים הקשורים באתר ו/או לצרכי סקרי שביעות רצון.

ד. דיוור
13. המשתמש מאשר כי בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ»ב-1982 יכול ויקבל דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות. המשתמש מאשר כי הסכמתו זו תחול עד למועד בו יודיע בכתב ו/או יבצע הסרה יזומה שלו מרשימת התפוצה בדבר רצונו שלא לקבל יותר דוורים כאמור. המשתמש מאשר בזאת כי מידע שיזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי שהוא. באם יבקש המשתמש להסירו מרשימת התפוצה, יעשה זאת בכפתור המיועד לכך בהתאם למדיה הרלוונטית ובקשתו תבוצע מידית. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל לפעולות ספק מערכת הדיוורים.

ה. שימוש באתר והתחייבויות המשתמש
14. הנך רשאי להשתמש בתכני האתר ללא הגבלת זמן בהתאם לכללים הקבועים בתנאי שימוש אלו.
15. מובהר, כי אין לאסוף מידע כלשהו המופיע באתר באמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים באופן היכול לפגוע בעסקי המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות פרסום ו/או הפצה ו/או הצגת התכנים, השירותים והמידע באתרים ו/או באפליקציות אחרות. חל איסור להציג את התכנים והמידע שבאתר (או חלקים ממנו) בכל דרך שהיא לרבות לא באמצעות תוכנה או מכשיר במידה והינם משנים את עיצוב האתר ותוכנו.
16. המשתמש מתחייב לתפעל את האתר בהתאם לתנאי השימוש באתר ולבצע את הפעולות המבוקשות באתר על מנת להבטיח את תקינותו. כמו כן, המשתמש יבצע עדכונים שוטפים בפרופיל שלו ופעולות אקטיביות מתבקשות באשר לסטטוס העדכני מול המעסיק / המועמד (לפיי העניין) ו/או לבצע פעולות אקטיביות הנדרשות באתר בכדי לסמן באיזה סטטוס נמצא הפרופיל (כפי שיפורט בהמשך). מובהר כי האתר מופעל באמצעות אלגוריתם שהנו בבחינת «גולם» אשר פועל באמצעות הזנה / הקלדה של פעולות מבוקשות אותן מגדיר לו המשתמש בלבד ובהתאם לפעולות האמורות, לאיכותן ולמהירותן מתקבלות התוצאות. לפיכך, אין המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לכל תקלה ו/או נזק שעלולים לקרות כתוצאה מחוסר עדכון האתר / הפרופיל מצד המשתמש.
17. המשתמש יפעל במאמץ סביר כי כל תוכן שיעלה לאתר ו/או לפרופיל שלו, למיטב ידיעתו, יהיה ללא כל וירוס ו/או תולעת ו/או סוס טרויאני ו/או כל תוכנה זדונית ו/או מזיקה אחרת.
18. המשתמש מתחייב כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו כי לא יעלה לאתר ו/או יישלח באמצעות האתר לכל גורם שפרטים אודותיו נמצאים באתר (לרבות למועמדים עצמם) שום חומר פרסומי ו/או מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קנייניות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי, כל תוכן שפרסום שלו נאסר על פי הוראות כל דין, תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צדדים שלישיים, כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט. מובהר כי במהלך תהליך העלאת קבצים ע»י המשתמש אין למפעיל ו/או למי מטעמו כל יכולת לבחון את כל הקבצים המועלים ולפיכך אין באפשרותו ו/או ביכולתו של המפעיל ו/או מי מטעמו לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.
19. המשתמש אינו רשאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או למכור את התחייבויותיו וזכויותיו עפ»י תנאי שימוש אלו, ללא קבלת אישור המפעיל ו/או מי מטעמו בכתב לכך. כל שינוי או חריגה מתנאי שימוש אלו, יהוו הפרה של תנאי השימוש, אלא אם אושרו בכתב ונחתמו ע»י מורשה החתימה של המפעיל.
20. באחריות המעסיק להקים באתר את «פרופיל המעסיק» (להלן: «הפרופיל», «פרופיל המעסיק», לפי העניין), למלא הפרטים המלאים אודותיו ואת כלל הנתונים הרלוונטיים הנדרשים לצורך פעילות המעסיק באתר.
21. המעסיק יקבל מהמפעיל ו/או מי מטעמו הרשאה (שם משתמש וסיסמא) (להלן: «ההרשאה») להיכנס לאתר ו/או להתחבר לאתר באמצעות פרופיל השימוש שלך ברשתות החברתיות במקום המיועד לכך, לבנות את הפרופיל ולהיחשף למועמדים פוטנציאליים ולבצע פעולות נוספות ומגוונות באתר. מובהר כי ההרשאה הינה אישית ופרטנית עבור המעסיק וחל איסור מוחלט להעבירה לגורמים אחרים שאינם המעסיק עצמו ו/או עובדיו. הפרה של סעיף זה תיחשב כהפרה של תנאי השימוש ותקנה למפעיל ו/או למי מטעמו את הזכות להפסיק לאלתר את פעילות המעסיק ו/או מי מטעמו באתר. באחריותו הבלעדית של המעסיק לשמור את פרטי ההרשאה בסוד, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל פעילות בפרופיל המעסיק ו/או באזור האישי של המעסיק על ידי מי שהשתמש בהרשאות של המעסיק. אם יש למעסיק חשד כי פרטי ההרשאות שלו הגיעו לידיעתו של מישהו אחר עליו להודיע על כך למפעיל מיד.
22. לאחר מתן הרשאה למעסיק יהא על המעסיק להקים בעצמו ועל אחריותו הבלעדית את הפרופיל שלו באתר באופן עצמאי. המעסיק מצהיר כי ידוע לו שכל המידע והתוכן בפרופיל הנו באחריותו המלאה לרבות תפעול הפרופיל ועליו החובה שהמידע והתוכן בפרופיל זה יהיו נכונים, מדויקים ומהימנים. מובהר כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי, במישרין או בעקיפין, לתוכן או מידע זה המופיע בפרופיל וכל שאלה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, מצד גולש תתברר מול המעסיק ישירות. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר למעסיק כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות לשלמות המידע של המעסיק בפרופיל, כולו או חלקו, ו/או למחיקתו ו/או איבודו ו/או הסרתו והמעסיק לא יבוא למפעיל ו/או למי מטעמו בכל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בעניין זה.
23. ידוע למעסיק כי עליו להצהיר אמת באשר לפרטיו ותחום עיסוקו ומסירת פרטים ומידע כוזבים ו/או מטעים ו/או התחזות לאחר בעת ניהול הפרופיל באתר ו/או ריגול תעשייתי ו/או עסקי הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל»ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק בפן הפלילי וביצוע עוולות בפן האזרחי. היה ותופר הוראה זו שומר המפעיל ו/או מי מטעמו לעצמו את הזכות להפסיק לאלתר את פעילות המעסיק באתר ולנקוט בצעדים משפטיים נדרשים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לגולש (לרבות למעסיק או למועמד) ו/או לכל צד ג’ כלשהו כתוצאה ממסירת פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או התחזות לאחר. כמו כן, למפעיל ו/או למי מטעמו יהא שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או להגביל ו/או להסיר ו/או לחסום לאלתר פרופיל בו יעשה המעסיק שימוש בשפה לא נאותה, פוגענית, מפלה ו/או כל דבר אחר העלול לגרום לפגיעה, בין אם חוקית ובין אם מוסרית, בגורם כלשהו לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסוים ו/או באדם מסוים באופן כלשהו.
24. לאחר הקמת הפרופיל יוכל המעסיק לבצע פעולות מגוונות באתר. מובהר כי האתר מופעל באמצעות אלגוריתם חכם אך אין המפעיל ו/או מי מטעמו מתחייב לפרק זמן מוגדר לאחריו יתקבלו הנתונים המבוקשים אצל המעסיק.
25. מובהר ומוסכם כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי במישרין או בעקיפין, לאמיתות המידע שנמסר, בין אם שולמה תמורה בגינו ובין אם לאו, למעסיק על ידי מועמד זה או אחר ו/או לאי רצונו של מועמד להגיע לראיון עבודה אצל המעסיק או להתקשר עמו ו/או אי התאמתו, מכל סוג, של המועמד למעסיק לרבות במקרה בו המועמד הרלוונטי כבר משמש כעובד קיים / עובד עבר אצל המעסיק ו/או לגבי כמות מועמדים שמידע אודותיהם התקבל אצל המעסיק ו/או איכותם של המועמדים (בין אם התקבלו לעבודה ובין אם טרם התקבלו) לרבות אם המועמד נמצא בניגוד עניינים זה או אחר ו/או כל הוראה ו/או הסכם ו/או מצב משפטי המונע ממנו להתקשר עם המעסיק ולא תישמע כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
26. המעסיק מתחייב כי כל משרה ו/או תוכן שיפרסם באתר ו/או באמצעותו יעמדו בהוראות כל דין רלוונטי. לפיכך, תשומת לב המעסיק מופנית, בין היתר, להוראת סעיף 8 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ»ח-1988 האוסר פרסום מודעה / משרה בדבר הצעת עבודה, או דרושים, שיש בה כדי להפלות על פי הוראות החוק. המפרסם בניגוד להוראות החוק הנ»ל עושה זאת על אחריותו הבלעדית ויישא בכל התוצאות לכל סוג נזק שעלול להיגרם.
27. מובהר כי לא תינתן למעסיק כל בלעדיות לתחום התמחותו במסגרת פעילות האתר. כמו כן, אין המפעיל ו/או מי מטעמו מתחייב לקידום כלשהו או למיקום כזה או אחר של המעסיק ברשימת המעסיקים המופיעים באתר. כמו כן, לא מובטחת למעסיק בשום שלב כמות מינימלית או מקסימלית כלשהי של הפניות או פניות מועמדים אליו הן מתוך האתר והן מחוצה לו ולא תישמע מהמעסיק כל תלונה ו/או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו לעניין זה.
28. המעסיק מודע לכך כי המועמד שנרשם לאתר מסר בעת הרשמתו לאתר מידע ו/או מידע רגיש ו/או פרטים אישיים אודותיו המוגנים על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ»א-1981. המעסיק מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש אסור ובלתי חוקי בכל מידע שיתקבל אצלו אודות מועמד, הן כשקיבל אותו מהמפעיל ו/או מי מטעמו והן כשקיבל אותו מהמועמד עצמו.
29. המעסיק מצהיר ומתחייב כי ככל ויבחר לדוור למועמד זה או אחר יעשה כן על אחריותו הבלעדית, ללא מעורבות כלשהי מצד המפעיל ו/או מי מטעמו, בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ»ב-1982 ואין המפעיל ו/או מי מטעמו יישא בכל אחריות שהיא, במישרין או בעקיפין, באשר כל מחלוקת בנושא זה שעלולה לעלות בין המעסיק לבין המועמד ו/או כל צד ג’ אחר וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה תופנה ישירות לגורם הרלוונטי.
30. המעסיק מודע לכך כי בעת הקמת הפרופיל שלו כמעסיק באתר ובעת הזנת כתובת דוא»ל במקום המיועד לכך באתר המעסיק מסכים ומאשר כי הפרטים שהנו מזין בעת רישומו באתר ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיו מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ»א-1981.
31. המעסיק מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני לרבות בתכנים, בתמונות, בעיצוב, במפרט, בשמות העסק, במותג ובסימן המסחרי שלו (הרשום והלא רשום), בשיטה העבודה, הכתובות, הטלפונים וכל חומר אחר בטרם יועלו לפרופיל שלו באתר וכן לאחריו ו/או כל חומר שהועבר ו/או שיועבר על ידו מעת לעת למפעיל ו/או מי מטעמו הינם בבעלותו החוקית של המעסיק וכי הוא רשאי לעשות בהם שימוש ואין מניעה לכך ע»פ הסכם כלשהו עם צדדי ג’ וכי המעסיק אינו מפר בכך כל דין או זכות קניינית של צד ג’ כלשהו. בשום שלב לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה באשר לאחריות כלשהי של המפעיל ו/או מי מטעמו לעניין זה, במישרין או בעקיפין. מובהר כי היה והתכנים ו/או התמונות ו/או סימן המסחר ו/או כל תוכן הנוגע לחומרים המקושרים למעסיק ולפרופיל שלו, כולם או חלקם, הינם בבעלות צדדי ג’ חלה החובה והאחריות המלאה על המעסיק בלבד לקבל אישורים מתאימים לכך בכתב ובלא אישור מתאים המעסיק הנו הגורם הבלעדי הנושא במלוא האחריות לעניין זה על כל המשתמע מכך.
32. המעסיק מצהיר ומתחייב כי כל המשרות באתר שיפרסם יהיו מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ»ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו.
33. המפעיל ו/או מי מטעמו אינו אחראי על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ו/או בכל מדיה הנגזרת ממנו ובכל שירות אחר שניתן על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או על ידי נותני השירותים ו/או הספקים. כל טענה, תביעה או דרישה מצד גולש ו/או מעסיק ו/או מועמדים בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי-המפרסם, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו.

ו. הגבלת אחריות
34. למען הסר ספק, מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו הנו גורם מקשר בלבד בין המעסיק לבין המועמד ו/או אינו מהווה שום צד לשום סוג של התקשרות בין המעסיק לבין המועמד לרבות ביחסי עובד-מעביד ביניהם. כמו כן, מובהר כי בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין המועמד אין שום יחסי עובד-מעביד וכי לא תהיה למפעיל ו/או מי מטעמו כל אחריות (אזרחית ופלילית) ו/או חבות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, העלול להיגרם למעסיק ו/או למועמד הנובע מכל סוג התקשרות ביניהם לרבות מהפרת חוקי העבודה על ידי המעסיק או המועמד כאשר מלוא האחריות להפרות אלו תחול עליהם בלבד.
35. המשתמש מתחייב ומצהיר כי כל התכנים אותם יעלה לפרופיל שלו בעצמו ו/או חומרים שהעביר ו/או יעביר למפעיל ו/או למי מטעמו, ככל ויעביר, לצורך הקמת הפרופיל באתר, הינם בהתאם לדין ואין בהם כדי להוות לשון הרע, להפר איסורי פרסום, המרדה והסתה, פגיעה בפרטיות, פרסום אסור הנוגע לקטינים וכל פרסום אסור אחר. המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו באופן מידי ועם דרישה ראשונה בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או הוצאה שייגרמו למפעיל ושעילתם נובעת מתכנים אלו ו/או מפעולות או רשלנות ו/או מחדלים של המשתמש.
36. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי כלפי המשתמש ו/או כל צד ג’ אחר בגין אובדן נתונים ו/או הכנסות או נזקים אחרים כלשהם, ישירים או עקיפים, שנגרמו או ייגרמו לו עקב ניהול הפרופיל באתר ו/או עקב כל פעולה שהיא אותה הוא מבצע באתר.
37. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים כלשהם הקשורים במישרין ו/או בעקיפין להתנהלות המשתמש ו/או לתוכן פרופיל המשתמש ו/או להפרות כלשהן הקשורות לכך ו/או שימוש אסור מצד המעסיק או המועמד בזכויות קניין רוחני של צדדי ג’ ו/או הפרות הקשורות למערכת היחסים בין המעסיק למועמד זה או אחר (שהמפעיל ו/או מי מטעמו כאמור אינה שום צד לו) ו/או לכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש, יועברו הדברים לאחריותו הבלעדית של המשתמש לכך.
38. ככל ותועבר למפעיל ו/או מי מטעמו טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה או כל הליך משפטי כמתואר לעיל הקשור להתנהלותו ו/או פעולותיו של המשתמש באתר, יועברו הדברים אל המשתמש באופן מידי לטיפולו ולאחריותו והמפעיל לא יהיה שום צד לעניין זה ולא יישא בכל אחריות לכל הוצאה ונזק, ישיר או עקיף, ועניין הנובע מכך.
39. מובהר כי כל הקישורים או ההפניות (להלן: «לינקים») לאתרי אינטרנט ותכנים חיצוניים לאתר זה, אינם באחריות המפעיל ו/או מי מטעמו אשר אינו שולט ו/או מפקח עליהם והעובדה כי האתר מקושר אליהם לא מהווה ערובה כלשהי לזמינותם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות ובחבות כלשהי ביחס לאתרים חיצוניים וכל תוכן, שירותים וחומרים הכלולים בהם ולכל תוצאה שתיגרם למשתמש משימוש בלינקים אלו ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בשום אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו הנובע מכך. כמו כן, אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות על שמירת זכויות קניין רוחני על כל סוגיהם, סודות מסחריים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם האתר מוליך לינקים.
40. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשום נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או וכל צד ג’ שהוא עקב השימוש באתר, פעילות לא תקינה של מערכות האתר ולרבות קישורים לאתרים חיצוניים, למאמרים, סרטונים ו/או תוכן של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם. כמו כן, לא יהא המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לחשיפת המשתמש לכל ווירוס מכל מין וסוג שהוא העלול לפגוע בהתקני חומרה ו/או בתוכן ו/או רכוש כלשהו אשר נמצא ברשות המשתמש, כך שכל השימוש באתר הנו באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.

ז. רכישה מקוונת של שירותים
41. עלויות ותנאי השירות יקבעו בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו אשר שומר על זכותו לשנותם מעת לעת, ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. למפעיל ו/או מי מטעמו בלבד יהא שיקול הדעת הבלעדי לעדכן את התנאים ו/או העלויות ומיד עם עדכון כאמור ייחשבו הפרטים העדכניים כמחייבים. המידע האמור שיוצג ייחשב כפרסום מספק. הפרסום אינו מיועד בהכרח להציג את כלל הפרטים המלאים ועל כן יהא באפשרות המשתמש לפנות למפעיל ו/או למי מטעמו בכתב ו/או באמצעות הטלפון לקבלת פרטים נוספים.
42. תשלום התמורה עבור הזמנת השירות הרלוונטי באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בתוקף. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו ולפי שיקול דעתו הבלעדי לגבות את התמורה גם בדרך אחרת מקובלת כגון העברה בנקאית / הוראה קבע / שיק. לאחר הזנת הפרטים המלאים וכן פרטי אמצעי התשלום ושליחתם (להלן: «ההזמנה») יקבל המשתמש הודעה ו/או דוא»ל בדבר אישור ביצוע ההזמנה (להלן: «מועד ביצוע ההזמנה»). מיד לאחר ביצוע ההזמנה רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לבצע בדיקה מול חברת כרטיסי האשראי (להלן: «חברת כרטיסי האשראי») של פרטי כרטיס האשראי ועם הינתן התשובה ע»י חברת כרטיסי האשראי יהא רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לתת הודעה מתאימה למשתמש באם הפעולה אושרה או נדחתה.
43. מקום ביצוע העסקה ייחשב כמקום מושבו של המפעיל.
44. חלק מהשירותי למעסיק ניתן ללא תשלום ושירותים מסוימים ינתנו בתשלום (להלן: «שירות HOT / דחוף») בדגש על כך שלא מדובר בתיווך לעבודה מצד המפעיל ו/או מי מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות לשנות או לעדכן תנאים אלו. מודגש כי לאחר ביצוע התשלום עבור החבילה הרלוונטית שבחר תהיה זו אחריותו הבלעדית של המעסיק לעשות או לא לעשות שימוש בפועל בשירות. המעסיק ישלם עבור השירות כל עוד לא פעל לבטלו באמצעות פניה מסודרת למפעיל ו/או מי מטעמו. במידה והמעסיק יבטל את העסקה מול חברת האשראי (או דרך כל אמצעי תשלום אחר) יפסיק המפעיל ו/או מי מטעמו את מתן השירות. המפעיל ו/או מי מטעמו יספק למעסיק את השירות בכפוף לפירעון מלא של התמורה ועמידה בתנאי תנאי שימוש אלו ו/או התנאים עליהם הנו חתום (ככל והנו חתום) מול המפעיל ו/או מי מטעמו ומחויב בהתאם להסכם ההתקשרות (ככל ונחתם) והוראות ההסכם האמור באות להוסיף להוראות תנאי שימוש אלו.

ח. קניין רוחני
45. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות הזכות המוסרית באופן ביטוי הרעיון העומד ביסוד האתר, בתכנה, באלגוריתם, בתוכן המשרות, אופן הסידור וההצגה של המידע, כל צורת המחשה, עיצוב האתר, גרפיקה, נראות, שם האתר, שם המתחם של האתר, שם העסק וסימן המסחר «Berka» (בין אם רשום ובין שלא) הינם בבעלות המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או שותפיו העסקיים בלבד והינם מוגנים באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס»ח-2007, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל»ב-1972, פטנטים, אמנות בינלאומיות וחוקי מדינות זרות המתייחסים לזכויות יוצרים.
46. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובתכני האתר ובשירותים המופיעים בו, במלואם או בחלקם, לרבות להעתיק, להעביר, לשכפל, להפיץ, להקליט, להעמיד לרשות הציבור, לשדר או לקלוט, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון שימוש כלשהו, לתרגם, לשאוב מידע, לפרסם, להשכיר או להעביר לצד ג’ כלשהו, לשלוח בדואר או לשנות את המידע או חלקו המופיע באתר בכל צורה שהיא, אשר יפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני השייכות לבעליהם כולל צדדי ג’ ששמם אינו מוזכר באתר זה, זאת ללא אישור מפורש מראש ובכתב מטעם המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או מטעם צדדי ג’ בעלי הזכויות. ההרשאה אשר ניתנת לך הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש באתר זה היא לבצע פעולות מוגדרות בלבד כמשתמש רשום ולצפות בתוכן פרופיל זה או אחר הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה.

ט. שיפוי
47. דע, כי במידה ותפר הוראות תנאי שימוש אלו או כל זכות של צד שלישי יהא עליך לפצות ו/או לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות צדדי ג’ בגין כל הפסד, הוצאה או נזק שיגרמו לו לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה, באופן ישיר או עקיף. כמו כן, הנך מתחייב להימנע מעשיית כל מעשה או מחדל העלולים לשבש את פעילותה התקינה של האתר בכל צורה שהיא.

י. סמכות שיפוט
48. דיני מדינת ישראל יחולו על פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלו. מוסכם בזאת כי כל עניין ו/או מחלוקת באשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
49. במידה ויקבע בית המשפט המוסמך כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה חוקית ו/או אינה תקפה אזי לא יהווה הדבר ביטול יתר הוראות תנאי שימוש אלו.

בכל שאלה באשר לאופן השימוש באתר ניתן לפנות באמצעות הדוא»ל: support@berka.co.il
כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאי שימוש אלו במפורש שמורות למפעיל ו/או מי מטעמו.
הנך מאשר בזאת כי קראת והבנת את תנאי השימוש האמורים וכי הנך מסכים להיות כפוף לתנאים אלו.