(תאריך 27.12.2020)
גרסה 1.0

מר ארטיום ברקוביץ’ (להלן: «המפעיל») מתייחס בכבוד הראוי לנושא פרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, מפורטת להלן מדיניות הפרטיות באתר זה.
מדיניות פרטיות זו מפרטת את מדיניות הגנת הפרטיות של המפעיל באתר זה ומפרטת את אופן השמירה והשימוש על ידה במידע אודות המשתמש הנשמרים אצלה. כמו כן, יפורטו האפשרויות שיש למשתמש על מנת להגן על פרטיותו.
1. כתנאי בסיסי לשימוש בשירות האתר יידרש המשתמש (המועמד או המעסיק) לבצע הרשמה לאתר ולהזין פרטים אודותיו לפרופיל אשר בשלב מסוים ייחשפו, בחלקם או במלואם, בפני הצד השני (המועמד או המעסיק, לפי העניין) (להלן: «הפרטים האישיים» או «המידע», לפי העניין). יודגש כי כל מהות פעילות האתר הינה לקשר בין מועמדים למעסיקים פוטנציאליים ועצם ההרשמה לאתר ו/או הקמת הפרופיל באתר כמוהו כהסכמה עקרונית ובסיסית לכך שכלל הפרטים המוזנים על ידי המשתמש ו/או קבצים אותם יעלה לפרופיל שלו יועברו לצד השני, קרי למועמד או למעסיק לפי העניין.
2. יודגש כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית כלשהי למסור את כלל הפרטים המבוקשים באתר אודותיו, שכן מסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונו החופשי והבלעדי ובהסכמתו לכך שהמידע יועבר למעסיק או למועמד, לפי העניין. יחד עם זאת, מובהר כי ללא כל הפרטים המפורטים בתנאי השימוש באתר לא יוכל המשתמש לנהל את הפרופיל באפקטיביות ולהתקדם למטרה הרצויה – מכאן שאם המשתמש לא מעוניין למסור את הפרטים המבוקשים יוכל להפסיק את פעילותו באתר באופן מידי ולא לעשות שימוש בשירותיו.

שמירת המידע במאגר מידע והשימוש בו
3. המפעיל ו/או מי מטעמו ישמור את המידע שהזין המשתמש אודותיו במאגר מידע והמפעיל מתחייב לעשות שימוש במידע זה אך ורק בכפוף לכל דין ולמטרות המפורטות להלן:
3.1.1 לצורך הקישור בין מועמדים פוטנציאליים ומעסיקים פוטנציאליים הרשומים באתר, העברת המידע הרלוונטי מהמועמד למעסיק ולהיפך וכן שימוש בשירותי האתר.
3.1.2 לנתח ולמסור מידע סטטיסטי אודות נתוני הגלישה של המשתמשים והעברת מידע זה (ככל שיועבר) לצדדים שלישיים ללא חשיפת זהות המשתמש והפרטים האישיים.
3.1.3 לאפשר למשתמשי האתר שימוש נח, נגיש ויעיל באתר והשירותים המוצעים בו.
3.1.4 לכל מטרה אחרת המופיעה בתנאי השימוש של האתר ומדיניות פרטיות זו.

פרסום ודיוור ישיר
4. בעת הרישום כמשתמש רשום לאתר ובעת הזנת כתובת דוא»ל במקום המיועד לכך ו/או התחברות לאתר באמצעות פרופיל השימוש שלך ברשתות החברתיות במקום המיועד לכך, הנך מסכים ומאשר כי הפרטים שהנך מזין בעת רישומך באתר ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיך מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ»א-1981.
5. כמו כן, בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ»ב-1982 יתכן ויקבל המשתמש, מעת לעת, דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות).
הנך מאשר כי הסכמתך זה תחול עד למועד בו תודיע למפעיל ו/או למי מטעמו בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.
6. מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו אינו אחראי לדיוורים כלשהם מצד המעסיק אל מועמד כזה או אחר (ככל שיהיו), שכן על המעסיק לקבל הסכמתו של המועמד לפי חוק לביצוע הדיוור ואין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, להפרות החוק ע»י המעסיק לעניין זה. כל מחלוקת בנושא זה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מועמד תופנה ישירות למעסיק.
7. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות-התשמ»א, 1981 (להלן: «החוק») רשאי משתמש לחזור בו מהסכמתו לקבלת דיוורים ולדרוש בכל עת להסיר את פרטיו ממאגר המידע של המפעיל באמצעות כפתור המיועד לכך בהתאם למדיה הרלוונטית ובקשתו תבוצע מידית. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל לפעולות ספק מערכת הדיוורים. יובהר ויודגש כי הסרה כזו תבוצע אך ורק ביחס לשימוש בפרטים האישיים לצורך דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, והמפעיל יהיה רשאי להמשיך ולשמור את הפרטים האישיים שמסר המשתמש בכפוף להוראות כל דין. בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לחייב את המפעיל ו/או מי מטעמו למחוק נתונים שהצטברו אודות השימוש שהזין המשתמש באתר, שכאמור נועדו לצורך ניתוחים סטטיסטיים ובכל אופן לא יזהו את המשתמש באופן אישי.
8. בעת גלישתך באתר יכול שיצטברו נתונים או מידע על נוהגי גלישתך, העמודים בהם צפית, כתובת ממנה ניגשת לאתר (כתובת IP) ועוד. בעצם קבלתך את תנאי השימוש באתר הנך מודע ומסכים למסירת המידע הנ»ל.
9. ככל ותגלוש באמצעות המחשב באמצעות הדפדפן האתר עשוי להשתמש ב»עוגיות» (להלן: «cookies») לצורך תפעולה השוטף ובכלל זה לצורך אסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies הינם קבצים הנוצרים ע»י הדפדפן ממנו הנך גולש לפי פקודה של מחשב מרוחק. חלק מה-cookies תתבטלנה בעת שתסגור את הדפדפן בעוד אחרות ישמרו בדיסק הקשיח במחשבך. במידה ואינך מעוניין לקבל cookies יש באפשרותך בכל שלב שהוא לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
10. המפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי לשמור מידע במאגריו, להעבירו לצדדים שלישיים, ולהשתמש בו על פי תנאי השימוש או בהתאם להוראות כל דין, הכול למטרות המפורטות להלן:
10.1 על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר לרבות יצירה או ביטול תכנים ושירותים התואמים לדרישות ולצפיות של המשתמשים בהם.
10.2 לשם תפעולו השוטף של האתר ופיתוחו העתידי.
10.3 לצורך פניות שיווקיות ו/או פרסומיות בדואר אלקטרוני / מסרונים / שיחות או בכל אמצעי אחר, ככל שהמשתמש הביע הסכמתו לכך בעמוד המתאים.
10.4 ככל שהמשתמש הביע הסכמתו לכך בעמוד המתאים– יוכל המפעיל ו/או מי מטעמו לשתף את המידע עם צדדים שלישיים, על מנת שאותו צד שלישי יוכל ליצור קשר עם המשתמש ולעניין אותו בשירותי האתר ו/או בעדכונים שונים הקשורים באתר ו/או לצרכי סקר שביעות רצון.
10.5 במקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או באם ביצע בו פעולות או בקשר אליהם אשר מנוגדות לדין לרבות הניסיון לבצע אותן פעולות.
10.6 אם יקבל המפעיל ו/או מי מטעמו צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודותיו לצד ג’.
10.7 בכל מחלוקת שנתגלתה בין המשתמש לבין המפעיל ו/או מי מטעמו מחלוקת לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם, ככל שיהיו.
10.8 בכל מקרה בו המפעיל ו/או מי מטעמו יסבור שמסירת המידע אודות המשתמש נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו וכן לגוף או רכוש של צדדי ג’.
10.9 במקרה בו המפעיל ימכור או יעביר, בכל צורה שהיא, את פעילות האתר לאדם או תאגיד אחר — וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי ובכפוף לכך שהגורם האמור יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת המידע
11. המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או ספקיו עושים שימוש במערכות חדישות ועדכניות לאבטחת המידע. יחד עם זאת, מערכות אלו עלולות שלא לספק את אבטחה מוחלטת והרמטית. לפיכך, המפעיל ו/או מי מטעמו אינו מתחייב כי המידע ו/או השירות יהיו חסינים באופן מלא ומוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע אודות המשתמשים המאוחסן אצלו ו/או אצל ספק מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם למשתמש במקרה בו ייחשף מידע אודותיו עקב חדירה לא מורשית למאגרי המפעיל של גורם כלשהו, מישראל ו/או מחו»ל ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינו בשליטת המפעיל ו/או מי מטעמו.

זכות לעיין במידע
12. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ»א-1981 כל אדם רשאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו במסמך בכתב או על ידי האפוטרופוס שמונה, במידע שישנו עליו במאגר מידע. אדם שפנה ועיין במידע שיש אודותיו ומצא כי מיד זה לא נכון, לא שלם, לא ברור אינו מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע הרלוונטי או להסירו. במידה ובעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך לפונה בדרך שנקבעה בתקנות.

כללי
13. אתרי אינטרנט המקושרים לאתר באמצעות לינקים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. לפיכך, בעת שהמשתמש גולש לאתרים אחרים מחוץ לאתר זה מדיניות פרטיות זו אינה חלה עליו יותר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי המפעיל מעודד קריאת מדיניות פרטיות בכל אתר ואתר בו המשתמש גולש.
14. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו.
15. דיני מדינת ישראל יחולו על פרשנותה ואכיפתה של מדיניות פרטיות זו. מוסכם בזאת כי כל עניין ו/או מחלוקת באשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

בכל שאלה באשר למדיניות הפרטיות ניתן לפנות באמצעות הדוא»ל: support@berka.co.il